Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Малешевска

+ 0
+ 0

 Малешевска планина е част от Осоговско-Беласишката планинска група. Граничи с долината на река Струма на изток, областта Малешево на запад, долините на Сушицка и Любишка река на север и с река Лебница на юг, която служи като условна граница с планината Огражден. Климатът на планината е преходно-средиземноморски. Има интересна форма на подкова. От нея извират реките Брегалница, Сушицка и Цапаревска. В Малешевска планина се намират селата Лебница, Струма и Кръстилци. Преобладава белия бор, бук и горун. Среща се и преходносредиземноморска растителност като космат дъб,  воден габър, чинар, обикновен кестен. От фауната преобладават безгръбначните, които наброяват 360 вида. Най-често срещани са по долината на река Струма.  От бозайниците разпространени са таралеж, къртица, обикновена и малка кафявозъбка, голяма водна земеровка, див заек, белка, черен пор, дива котка, язовец, лисица, невестулка, вълксърна, дива свиня и др.  По скалите над река Лебница гнездят черни щъркели, скални орли, гарвани и др.