Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Огражден

+ 0
+ 0

Планината е част от Осоговско-Беласишката планинска група. На север граничи с река Лебница, на изток достига долините на река Струма, на юг и запад граничи с река Струмешница. Климатът  е континентално-средиземноморски със специфично средиземноморско влияние. 60% от флората  е представена главно от средиземноморски тип растения. По високите части на планината расте сибирска хвойна и балкански зановец. В по-ниските части се срещат съобществата на косматия дъб, келявия габър, червената хвойна, драката и др. Фауната също е представена главно от средиземноморски видове. Често срещани представители са паяка Uroctea durandi, пеперудата Rethera komarovi, и още много други. Планината е изключително богата на влечуги като слепок, зелен гущер, ивичест гущер, смок-мишкар, змия-червейница, пепелянка. Тук се срещат два световно застрашени вида костенурка – шипобедрена и шипоопашата. От бозайниците се срещат характерните и за съседните планини див заек, сърна, язовец, лисица, вълк.