Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Славянка

+ 0
+ 0

Славянка е шестата по големина планина в България с размери. Климатът на планината е планински, но има много силно средиземноморско влияние. Местните хора наричат Славянка „Китка планина” и всеки, който поне веднъж е минавал през нея знае защо – тя е една шарена поляна с променящи се според сезона цветове. Най-високият връх в планината е Гоцев връх (2212 м.). На територията на планината се намира резерват „Али Ботуш”, изграден поради нуждата от опазване на популацията на черна мура. В Славянка са установени около 1700 вида висши растения, което е почти 45 % от висшата флора на България. Най-разпространените представители на растителния свят са космат дъб, благун, цер, обикновен, келяв и воден габър, полски и хиркански клен, червена хвойна, както и някои средиземноморски видове като етруски нокът, червена съсънка, егейски звездан и др. Планината се обитава от животни като кафява мечка, вълк, сърна, дива свиня, заек, лисица, язовец и др. Интересни представители на птичия свят тук са соколът орко, малкият ястреб, черният кълвач, пъстрият скален дрозд и др.