Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Защитена зона Пирин

+ 0
+ 0

Защитената зона обхваща изцяло територията на Природен парк "Пирин".

В нея са включени 129 гнездящи вида птици, 19 от които са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 44 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категорията SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 13 вида и в SPEC3 - 30 вида.