Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Огражден - Малешево

+ 0
+ 0

Защитената зона обхваща по-голямата част от граничната с Република Македония планина Огражден и най-южната част от Малешевска планина. В билните части са запазени стари букови и дъбови гори и значителна по площ слабо населени зони. Значими са долините на реките Лебница и Рибник.Зоната съхранява непроменени от човешка дейност крайречни местообитания. По долината на Лебница се намират едни от трите най-представителни места в България на вековни чинарови гори. Зоната е едно от малкото места в България, където има съхранени семенни дъбови гори. В ниските части на зоната в миналото са се срещали гори от дървовидна хвойна.