Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Защитена зона Славянка

+ 0
+ 0

    Площ 19446,67 ha. Славянка се намира в Югозападна България, Южно от Пирин. В Славянка се наблюдават почти всички растително-георгафски пояси характерни за България. Голям е броят и на средиземноморските и субсредиземноморски видове от безгръбначната и гръбначна фауна. Районът се характеризира с разнообразие на орнитофауната. Установени са 134 вида птици, от които 21 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 53 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид – ливадният дърдавец /Crex crex/, срещащ се в ниските части на планината.