Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Защитена зона Кресна

+ 0
+ 0

Защитената зона е разположена в югозападна България по долината на река Струма в района на Кресненския пролом. На юг достига до селата Палат и Драката, а на север – до село Крупник. На изток влизат част от подножията на Пирин, а на запад – част от подстъпите на Малешевска планина.В района на Кресна са установени 147 вида птици, основно гнездящи. От тях 22 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 64 са от европейско природозащитно значение, като световно застрашен е 1 вид (ливадния дърдавец).