Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Защитена зона Мелнишки пирамиди

+ 0
+ 0

     Основната част от територията е покрита с пасища и храсталаци, като се срещат и широколистни гори от космат дъб /Quercus pubescens/, благун /Q. frainetto/, цер /Q. cerris/ и келяв габър /Carpinus orientalis/. Преобладава келявият габър. В района на Мелнишките пирамиди са установени 113 вида птици. От тях 12 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 49 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като застрашени в Европа са включени съответно в категория SPEC2 - 19 вида и в SPEC3 - 30 вида. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.