Регистрация

Sandanski, Bulgaria

Защитена зона Рупите

+ 1
+ 0

   Площ 8837,25 ha. Рупите обхващат долината на река Струма, южно от град Сандански до границата с Гърция. В границите влиза част от Марикостиновската котловина. Срещат се редки растителни видове, като многоцветния първотерицетум /Parvotricetum myrianthum/, вебиев бадем /Amygdalus webbi/, обикновения дракункулус /Dracunculus vulgaris/, широколистния мразовец /Colchicum bivonae/. В района на Рупите са установени 141 вида птици. От тях 33 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 63 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Срещат се късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, орел змияр /Circaetus gallicus/ и белия щъркел /Ciconia ciconia/.